Kartoitus

Blomilla on kokemusta, kalustoa ja henkilökuntaa infrahankkeen kaikkiin mittaus- ja kartoituspalveluita vaativiin työvaiheisiin suunnittelusta ylläpitoon. Tarkka maastomalli ja pohjakartta varmistavat hyvän lähtökohdan infrahankkeen suunnitteluun, massatalouden optimointiin sekä suunnitelmien visualisointiin ja havainnollistamiseen.

Blomin palvelut on helppo räätälöidä asiakkaan toiveiden ja eri tietojärjestelmien asettamien vaatimusten mukaisiksi. Toteuttamamme laadunvalvonta projektin eri vaiheissa takaa laadun ja toimituksen vastaavuuden asiakkaan tarpeisiin.

Kartat

Blom valmistaa karttoja mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin. Digitaaliset, kuntien 3D-pohjakartat ovat esimerkki perinteisestä lopputuotteesta, jonka valmistamisessa hyödynnetään ilmakuvaus- ja laserkeilausaineistoja. Suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin tuotamme erilaisia maastomalleja ja tarkkoja vektorikarttoja.

Vahvuutemme on monipuolinen kokemus karttatuotannosta mikä mahdollistaa yksilöllisten asiakastarpeiden ymmärtämisen ja kuhunkin käyttötarkoitukseen soveltuvan kartan valmistamisen.

kartat

Maa-aineistenoton seuranta

Blom toimittaa paikkatietoaineistot maa-aineslupaan liittyvään ottomäärän seurantaan. Laserkeilaus soveltuu tähän erinomaisesti ja sillä voidaan korvata aikaa vievät maastomittaukset. Ottoalueen laajuudesta ja niiden määrästä riippuen suoritamme keilauksen joko lentokoneella, helikopterilla tai miehittämättömällä lentolaitteella.

Jalostamme kerätyn aineiston asiakkaan tarvitsemaan muotoon ja toimitamme tarvittavat analyysit ja raportit esimerkiksi alimman ottotason lähestymisestä sekä jäljellä olevien massojen määrästä tai viimeisimmän ajanjakson aikana otetusta maamassasta kiinteistöittäin.
Blomin aineistot sopivat hyvin myös kaivosteollisuuden tarpeisiin. Tuottamiimme aineistoihin perustuen voidaan muodostaa tarkat maanpintamallit, kartta- ja vektoriaineistot sekä laskelmat tilavuuksista.

Tuottamiamme aineistoja käyttävät niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijat hankesuunnitteluun, ympäristön valvontaan, seurantaan, varastojen tiliöintiin ja muutostulkintaan. Ilmasta kerätyn aineiston etuja maastossa kerättyyn tietoon verrattuna ovat menetelmän kustannustehokkuus, etenkin useilla lähekkäisillä alueilla, sekä aineistojen tarkkuus ja tasalaatuisuus.

maa_aineiston_seuranta

Sähkönsiirto- ja jakeluverkkojen kartoitukset

Blom on toteuttanut sähkölinjojen kartoituksia useiden vuosien ajan. Tyypillisesti palvelut sisältävät laserkeilauksen, ilmakuvaukseen perustuvien ortoilmakuvien tuottamisen, maaston ja infrastruktuurin 3D-mallintamisen ja erilaisia kasvillisuusanalyysejä.

Ilmakuvaus on kustannustehokkain tapa tiedonkeruuseen. Se on nopeaa ja joustavaa, ja mahdollistaa keilauksen ja kuvauksen samanaikaisesti. Keilaustarkkuus voi olla jopa 100 pistettä neliömetrille ja kuvaresoluutio yhden senttimetrin.

Blom on panostanut paljon erilaisten analyysien tuottamiseen johtokäytävien varrelta kerättyyn tietoon perustuen. Analyysit mahdollistavat esimerkiksi yksittäisten vaarallisten puiden tunnistamisen, puuston korkeuden määrittämisen ja mikä riski mahdollisesti kaatuvilla puilla on osua sähkölinjaan. Kehittyneet analyysit auttavat riskien tunnistamisessa, ylläpitotoimien optimoinnissa ja kasvillisuuden raivaussuunnitelmien laadinnassa.

sahkoasema

Tuoreimmissa projekteissa, laserkeilauksen ja ilmakuvauksen rinnalla, on yhä useammin toteutettu myös viistoilmakuvaus. Tällöin monikamerajärjestelmä kuvaa sähkölinjaa ja erityisesti pylväitä niin edestä kuin takaa. Tämä mahdollistaa sähkölinjan yksityiskohtaisen dokumentoinnin, kuntotarkastukset ja entistä tarkempien kolmiulotteisten mallien ja visualisointien toteuttamisen.

Sähkölinjojen kartoituksiin sovellettavia menetelmiä voidaan käyttää minkä tahansa johtokäytävän, kuten rautateiden, teiden ja maakaasulinjan, kartoituksiin. Johtokäytävien kartoituksessa kerättävää tietoa tarvitaan niin suunnittelu-, rakentamis- kuin ylläpitovaiheessa. Yksityiskohtaiset asiakastarpeet vaihtelevat, mutta yhteistä on tarve korkealle laadulle ja aineistojen jalostamisen monipuoliselle osaamiselle. Blomin kokeneet asiantuntijat osaavat etsiä juuri sinulle oikean ratkaisun.

sahkonsiirto_ja_jakeluverkkojen_kartoitukset