Metsävaratiedon tuottaminen

Blom tarjoaa laajan valikoiman kaukokartoituspohjaisia metsäninventointituotteita ja -palveluita. Kaukokartoituspohjainen metsien inventointi perustuu laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistoihin sekä inventoitavalta alueelta mitattuun paikalliseen koeala-aineistoon.

Kaukokartoituspohjainen metsien inventointi tuottaa jopa perinteistä maastossa tehtävää metsäninventointia tarkemmat puustotunnukset. Tärkeänä etuna on menetelmän kustannustehokkuus suurilla pinta-aloilla ja samaan aikaan kerätyn kuviotiedon saaminen koko alueelle. Kaukokartoituspohjaisia metsäninventointituotteita voidaan käyttää esimerkiksi metsäsuunnittelussa, puunhankinnassa tai hakkuu- ja hoitotarpeiden määrityksessä ja oikea-aikaisessa toteuttamisessa.

Blom toteuttaa kaikki kaukokartoituspohjaisten metsieninventoinnin työvaiheet projektin suunnittelusta aineistojen keruuseen ja lopputuotteiden toimitukseen asiakkaan tietojärjestelmään sopivassa tiedonsiirtoformaatissa. Inventointiprojekti ja lopputuotteet räätälöidään kulloinkin asiakkaan toiveiden ja tietojärjestelmän vaatimusten mukaisesti. Blomin oma laadunvalvonta kaikissa projektin eri vaiheissa takaa lopputuotteiden laadun. Lähes kaikki metsäninventointijärjestelmässä käytettävät ohjelmistot ovat Blomin omaa tuotantoa, joten niiden kontrollointi on tehokasta ja muokkaaminen erilaisiin tarpeisiin joustavaa.

Blomin tuottamien metsäninventointituotteiden pääasiakkaita ovat metsäkeskukset sekä metsäalan yritykset ja tutkimuslaitokset kotimaassa ja ulkomailla.

Kaikenkattavaa metsävaratietoa

Kaukokartoituspohjainen metsien inventointi perustuu laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistoihin sekä inventoitavalta alueelta mitattuun paikalliseen koeala-aineistoon. Koealat pyritään aina mittaamaan samana vuonna kaukokartoitusaineistojen hankinnan kanssa. Koealat paikannetaan tarkasti ja niiltä mitataan kiinnostuksen kohteena olevat puustotunnukset sekä määritetään metsikön yleistiedot, kasvupaikka ja koealan hakkuu- ja hoitotarve.

Koealatietojen kerääminen on välttämätöntä, sillä koealoilta mitatuista tunnuksista ja kaukokartoituspiirteistä muodostetaan ennustemallit, joiden avulla koealoilta mitatut tunnukset yleistetään koko inventointialueelle, esimerkiksi jokaiselle kuviolle.

Koealojen laatu on erittäin tärkeää kaukokartoituspohjaisen metsien inventoinnin lopputuotteen laadun takaamiseksi. Sen vuoksi Blomilla on käytössään reaaliaikainen koealojen laaduntarkkailu, jolla tarkkaillaan koealojen mittausten laatua päivittäin. Blom käyttää koealamittauksissaan omaa koealamittausryhmää, ostaa palvelun alihankintana tai kouluttaa asiakkaan mittaryhmän Blomin mittausmenetelmän käyttämiseen.

Edellä kuvattuihin lähtöaineistoihin perustuen inventoitavalle alueelle lasketaan tarkat puulajikohtaiset puustotiedot käyttämällä erilaisia kehittyneitä mallinnusmenetelmiä.

Blomilla on käytössä useita erilaisia laskentamenetelmiä, joista yleisimmin käytetty menetelmä on ns. lähimmän naapurin menetelmä, knn. Puustotiedot tuotetaan männylle, kuuselle ja lehtipuille. Kullekin puulajille ja kokonaispuustolle ennustetaan keskiläpimitta, keskipituus, runkoluku, pohjapinta-ala ja tilavuus, joka voidaan laskea myös puutavaralajeittain. Perinteisten puustotunnusten lisäksi käytettävällä laskentajärjestelmällä voidaan tuottaa runkolukusarjat tai esimerkiksi hakkuu- ja hoitotarve-ennusteet tai kasvupaikkaluokitus.